Randomizowana próba urodynamicznego badania przed operacją metodą wysiłkową nietrzymania moczu AD 5

Główne powody, dla których nie spełniono kryteriów włączenia, nie spełniały definicji dominującego stresu nietrzymania moczu (1032 kobiet), z wypadaniem (639) lub historią chirurgii w przypadku nietrzymania moczu lub innych stanów (528). Przyczyny odmowy wzięcia udziału były związane z procedurami badawczymi (np. Zbyt inwazyjnymi lub wymagającymi zbyt długiego czasu, 164 kobiet), randomizacją (210) lub ochroną ubezpieczeniową (5). Powody administracyjne obejmowały opóźnienie w rozpoczęciu badania (np. Continue reading „Randomizowana próba urodynamicznego badania przed operacją metodą wysiłkową nietrzymania moczu AD 5”

Przedłużone stosowanie dabigatranu, warfaryny lub placebo w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej

Dabigatran, podawany w ustalonej dawce nie wymaga monitorowania laboratoryjnego, może być odpowiedni do przedłużonego leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Metody
W dwóch podwójnie ślepych, randomizowanych badaniach porównywano dabigatran w dawce 150 mg dwa razy na dobę z warfaryną (badanie kontrolno-czynne) lub placebo (badanie kontrolne z placebo) u pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, u których ukończono co najmniej 3 początkowe miesiące. terapii.
Wyniki
W badaniu z aktywną kontrolą nawrotowa żylna choroba zakrzepowo-zatorowa wystąpiła u 26 z 1430 pacjentów z grupy otrzymującej dabigatran (1,8%) oraz u 18 z 1426 pacjentów z grupą otrzymującą warfarynę (1,3%) (współczynnik ryzyka z dabigatranem, 1,44, przedział ufności 95%) [ CI], 0,78 do 2,64; P = 0,01 dla nie gorszej jakości). Continue reading „Przedłużone stosowanie dabigatranu, warfaryny lub placebo w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej”

Terapia hormonem tarczycy u starszych osób z subkliniczną niedoczynnością tarczycy ad 8

Ogółem około trzech na pięć osób, które badaliśmy pod kątem włączenia do badania na podstawie wcześniej podwyższonych poziomów tyreotropiny, miało odwrócenie normalnych wyników biochemicznych tarczycy i dlatego zostały wykluczone z badania. Dane te są zgodne z kilkoma innymi kohortami obserwacyjnymi i próbnymi, które wykazały wysoką proporcję uczestników z podwyższonym poziomem tyreotropiny, którzy uzyskali powrót do biochemicznej eutyreozy podczas obserwacji. Nasz proces ma pewne mocne strony. Badanie obejmowało wystarczającą liczbę uczestników, aby zapewnić dobrą moc statystyczną, aby nie wykazywać żadnych korzyści w zakresie objawów. Zastosowaliśmy potwierdzone miary jakości życia zależne od tarczycy, które okazały się być wrażliwe na zmiany, 14,17, a także szereg wtórnych wyników o znaczeniu klinicznym. Continue reading „Terapia hormonem tarczycy u starszych osób z subkliniczną niedoczynnością tarczycy ad 8”

Liraglutyd i skutki sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 2 czesc 4

Pierwotna hipoteza głosiła, że liraglutyd nie będzie mniejszy niż placebo w odniesieniu do pierwotnego wyniku, z marginesem 1,30 dla górnej granicy 95% przedziału ufności współczynnika ryzyka. Zastosowaliśmy hierarchiczną strategię testowania dla grupy liraglutydu w porównaniu z grupą placebo, pierwsze badanie pod kątem nie niższej jakości, a następnie nad wyższość. Ustalono nie gorsze wyniki w przypadku pierwotnego wyniku, jeśli górny limit dwustronnego przedziału ufności 95% współczynnika ryzyka był mniejszy niż 1,30, a wyższość ustalono, jeśli górna granica była mniejsza niż 1,00. Dodatkowo przeprowadzono wcześniej określone analizy czułości (patrz protokół). W przypadku wyników eksploracyjnych nie dokonywano korekt wartości P dla krotności. Continue reading „Liraglutyd i skutki sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 2 czesc 4”

Badanie kliniczne szczepionki H5N1 z całkowitym wirusem pochodzącej z hodowli komórkowej ad 6

Odpowiedzi przeciwko szczepowi klade 2 były nieco niższe (z częstością miana neutralizacji wirusa wynoszącą .1: 20 45,2% i 36,6% odpowiednio dla preparatów 7,5 .g i 15 .g bez adiuwanta) (tabela 2). Przeanalizowaliśmy również odpowiedź neutralizującą wirusa na heterologiczne szczepy przy użyciu modelu mieszanego. Wyniki były podobne do tych dla szczepu homologicznego. Preparaty bez adiuwanta wywoływały znacznie wyższe odpowiedzi immunologiczne niż te z adiuwantem. Miana przeciwciał wzrosły znacząco od wartości początkowej, niezależnie od dawki szczepionki (Tabela 4 oraz Tabele 3 i 4 w Dodatku Uzupełniającym). Continue reading „Badanie kliniczne szczepionki H5N1 z całkowitym wirusem pochodzącej z hodowli komórkowej ad 6”

Ostra zatorowość płucna

Byliśmy zaskoczeni, że zespół nerczycowy został pominięty w wykazie podstawowych warunków prozakrzepowych w przeglądzie ostrej zatorowości płucnej przez Tapsona (wydanie z 6 marca). Zespół nerczycowy jest względnie częsty w porównaniu z niektórymi z warunków prozakrzepowych wymienionych przez autora .2 Zdarzenia zakrzepowe, w tym zatorowość płucna, mogą być pierwszą prezentacją zespołu nerczycowego. Z naszego doświadczenia wynika, że rozpoznanie zespołu nerczycowego często opóźnia się pomimo obecności obrzęku obwodowego i obfitego białkomoczu i hipoalbuminemii w momencie przyjęcia do szpitala. Opóźnienie to może skutkować kolejnymi incydentami zakrzepowymi lub pogorszeniem czynności nerek, których można było uniknąć3. Terminowe rozpoznanie zespołu nerczycowego może pomóc w identyfikacji ukrytej choroby kłębuszkowej i, w stosownych przypadkach, w rozpoczęciu immunoterapii w celu indukcji remisja zespołu nerczycowego i towarzyszący temu stan protrombotyczny. Continue reading „Ostra zatorowość płucna”

Pięć wariantów genetycznych związanych z rakiem prostaty

Zgadzamy się z Zheng et al. (Wydanie 28 lutego) 1, że potrzebne są dodatkowe badania, aby ocenić wartość ich odkrycia wariantów genetycznych związanych z ryzykiem raka prostaty. Niestety planowana sprzedaż testu na podstawie tego badania2 jest przedwczesna i może przynieść więcej szkody niż pożytku. Znalezienie powiązania genetycznego jest tylko pierwszym krokiem w kontynuacji przekładania badań na praktykę.3 Wyniki nie zostały niezależnie potwierdzone, a dodanie wyników badań genetycznych do wieku, regionu i historii rodziny jedynie nieznacznie poprawiło przewidywanie ryzyka (obszar pod krzywa [AUC] wzrosła z 0,61 do 0,63). Kliniczna użyteczność testu jest wątpliwa, ponieważ nie można go wykorzystać do zmniejszenia ryzyka, ponieważ nie istnieją żadne znane modyfikowalne czynniki ryzyka4; zachęcać do badań przesiewowych, ponieważ bilans korzyści i szkód jest nieznany5; lub przewidzieć kliniczny przebieg choroby, ponieważ warianty były związane w równym stopniu z agresywnymi i nieagresywnymi rakami.1 W przypadku braku dowodów na poprawę wyników, test ten może prowadzić do niepotrzebnych lub potencjalnie szkodliwych procedur. Continue reading „Pięć wariantów genetycznych związanych z rakiem prostaty”

Imatinib jako możliwa przyczyna ciężkiej rabdomiolizy

Mesylan imatinibu (Gleevec [Glivec], Novartis), inhibitor kinazy białkowej kinazy tyrozynowej receptora c-kit (KIT) i receptora czynnika wzrostu płytkowego . (PGFR-.), jest szeroko stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej i nowotwory podścieliska żołądkowo-jelitowego. Jego częste działania niepożądane (biegunka, obrzęk, astenia, bóle mięśni i reakcje skórne) są najczęściej łagodne i łatwe do opanowania.1
Opisujemy przypadek 25-letniej kobiety, która otrzymywała metanosulfonian imatinibu (w dawce dziennej 400 mg) w badaniu klinicznym w leczeniu agresywnej fibromatozy (guzy desmoidalne), niepoddawanej chirurgii.2 Krótko po rozpoczęciu leczenia Leczenie imatynibem wykazało bóle mięśniowe o rosnącej intensywności, a następnie przyjęto je z rozległą śluzówkowo-skórną wysypką, świądem, hipereozynofilią i podwyższonym poziomem surowicy kinazy kreatynowej (1068 IU na litr, górna granica normy, 110).
Zawał mięśnia sercowego, udar mózgu i inne leki zostały wykluczone jako przyczyna podwyższonego poziomu kinazy kreatynowej. Nie wykluczono również wspólnych przyczyn rabdomiolizy. Continue reading „Imatinib jako możliwa przyczyna ciężkiej rabdomiolizy”

Sprzedaż statyn i innych leków w warunkach bezobjawowych ad 5

Ustawa o nowelizacjach FDA zapewnia większe uprawnienia do nadzoru po wprowadzeniu do obrotu. Ten autorytet teoretycznie mógłby ułatwić uzyskanie lepszych danych na temat korzyści i ryzyka związanego z długoterminowym stosowaniem statyn sprzedawanych bez recepty, zakładając, że dane zawierają szczegóły z dokumentacji medycznej. Najlepsze badania bezpieczeństwa po wprowadzeniu do obrotu będą jednak opierać się na inwigilacji elektronicznej. 21, 22 Niestety, takie śledzenie użycia statyn zostanie utracone wraz z przejściem do sprzedaży bez rejestracji, chyba że FDA wymaga elektronicznego monitorowania użytkowników statyn, wymaganie, które powinien wziąć pod uwagę. Sekcja 915 ustawy o poprawkach FDA wymaga, aby agencja prowadziła stronę internetową z łatwą do wyszukania po wprowadzeniu na rynek informacją dotyczącą bezpieczeństwa, a sekcja 917 ustawy wymaga lepszej komunikacji w zakresie ryzyka. Continue reading „Sprzedaż statyn i innych leków w warunkach bezobjawowych ad 5”

Nieprawidłowości elektrokardiograficzne i nagła śmierć w dystonii miotonicznej Typ 1 cd

Decyzję o skierowaniu pacjentów do oceny kardiologicznej podjęli lokalni lekarze. Nowe rozpoznania kardiologiczne zostały potwierdzone przez przegląd zapisów. Coroczne EKG były zalecane, ale nie wymagane. Krajowe indeksy śmierci były regularnie przeszukiwane. Zgony sklasyfikowano jako nagłe lub nieuczute. Continue reading „Nieprawidłowości elektrokardiograficzne i nagła śmierć w dystonii miotonicznej Typ 1 cd”