Terapia hormonem tarczycy u starszych osób z subkliniczną niedoczynnością tarczycy ad 5

Mediana dawki lewotyroksyny po roku wynosiła 50 .g. Liczby pacjentów uwzględnionych w analizach przedstawiono na rycinie 1. Testy funkcji tarczycy
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki po 12 miesiącach i wydłużona obserwacja. Continue reading „Terapia hormonem tarczycy u starszych osób z subkliniczną niedoczynnością tarczycy ad 5”

Terapia hormonem tarczycy u starszych osób z subkliniczną niedoczynnością tarczycy czesc 4

Uzasadnienie dla tych obliczeń mocy podano w protokole badań.11 Metody analizy wyników ciągłej skuteczności obejmujących pomiary na początku badania i obserwacji były analizowane w każdym punkcie czasowym dla porównania dwóch grup eksperymentalnych, z dostosowaniem do zmiennych stratyfikacyjnych (kraj, płeć i początkowa dawka lewotyroksyny) i wyjściową poziomy tej samej zmiennej przy użyciu wielowymiarowej regresji liniowej (patrz Dodatek dodatkowy). Analizy skuteczności i bezpieczeństwa przeprowadzono w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć, w tym uczestników z danymi na temat wyniku zainteresowania. Pacjenci, którzy przerwali leczenie, kontynuowali obserwację w przypadku zmodyfikowanej analizy zamiaru leczenia. Analizy te zostały poparte analizami wrażliwości, które wykorzystywały modele mieszane i liczne imputacje dla brakujących danych. Wyniki pierwotne i wtórne po 12 miesiącach analizowano również w wcześniej określonych podgrupach w zależności od płci i wyjściowego poziomu tyreotropiny. Continue reading „Terapia hormonem tarczycy u starszych osób z subkliniczną niedoczynnością tarczycy czesc 4”

Ostre zaburzenia neurologiczne od inhibitora hydrolazy amidowej kwasu tłuszczowego ad

Pojedynczą dawkę wstępującą BIA 10-2474 (0,25 mg, 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg i 100 mg) podano 48 zdrowym ochotnikom. Wielokrotnie wznoszącą się dawkę BIA 10-2474 (2,5 mg przez 10 dni, 5 mg przez 10 dni, 10 mg przez 10 dni i 20 mg przez 10 dni) podawano 24 zdrowym ochotnikom. W sumie 12 innych uczestników, którzy zostali włączeni do dodatkowej kohorty w celu badania interakcji z żywnością, otrzymało 40 mg BIA 10-2474. W związku z tym BIA 10-2474 podawano 84 zdrowym ochotnikom w okresie od lipca 2015 r. Do grudnia 2015 r. Continue reading „Ostre zaburzenia neurologiczne od inhibitora hydrolazy amidowej kwasu tłuszczowego ad”

Badanie kliniczne szczepionki H5N1 z całkowitym wirusem pochodzącej z hodowli komórkowej ad 7

W naszym badaniu nie badaliśmy tej dawki bez ałunu. Jednak w innych badaniach opisano istotne pozytywne działania innych adiuwantów na immunogenność H5N1. Zastosowanie emulsji opartej na oleju w wodzie w dawce 3,8 .g szczepionki z rozszczepionym wirusem skutkowało 82% serokonwersją w porównaniu z 4% serokonwersją bez adiuwantu16. Dodanie kolejnego preparatu opartego na oleju w wodzie adiuwant (MF-59) do szczepionki H5N3 był również związany ze znacznym wzrostem odpowiedzi przeciwciał.19
Nasze dane pokazały również, że szczepionka oparta na kladzie na całym wirusie może indukować istotną odpowiedź neutralizującą krzyżowo przeciwko szczepom kladu 2 i kladu 3. Wyniki opisane w Tabeli 2 są zachęcające: po dwóch dawkach 7,5 .g formulacji bez adiuwanta, proporcje osobników o neutralizujących mianach wynoszące 1:20 lub więcej stanowiły 45% immunizowanych przeciwko szczepowi Indian klanu 2 i 76%. Continue reading „Badanie kliniczne szczepionki H5N1 z całkowitym wirusem pochodzącej z hodowli komórkowej ad 7”

Badanie kliniczne szczepionki H5N1 z całkowitym wirusem pochodzącej z hodowli komórkowej ad 5

Numerycznie, preparaty bez adiuwanta indukowały najwyższe wskaźniki miana neutralizacji wirusa 1:20 lub więcej po pierwszej dawce (odpowiednio 40,5% i 39,5% dla 7,5 .g i 15 .g bez adiuwanta) i drugą dawkę (76,2%). i 70,7% dla 7,5 .g i 15 .g bez adiuwanta, odpowiednio) (Tabela 2). Podobne wyniki uzyskano w odniesieniu do GMI (tabela 3), ponieważ najwyższe wartości GMI uzyskano dla formulacji bez adiuwanta (odpowiednio 5,3 i 5,7 dla 7,5 ug i 15 ug bez adiuwanta) (tabela 3). Wśród osobników z serokonwersją (wzrost miana o czynnik co najmniej 4 po immunizacji), najwyższe wskaźniki odpowiedzi ponownie obserwowano u osobników, którzy otrzymywali 7,5 .g lub 15 .g preparatu bez adiuwantu (69,0% i 68,3%). , odpowiednio) (Tabela 3). Continue reading „Badanie kliniczne szczepionki H5N1 z całkowitym wirusem pochodzącej z hodowli komórkowej ad 5”

Imatinib jako możliwa przyczyna ciężkiej rabdomiolizy

Mesylan imatinibu (Gleevec [Glivec], Novartis), inhibitor kinazy białkowej kinazy tyrozynowej receptora c-kit (KIT) i receptora czynnika wzrostu płytkowego . (PGFR-.), jest szeroko stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej i nowotwory podścieliska żołądkowo-jelitowego. Jego częste działania niepożądane (biegunka, obrzęk, astenia, bóle mięśni i reakcje skórne) są najczęściej łagodne i łatwe do opanowania.1
Opisujemy przypadek 25-letniej kobiety, która otrzymywała metanosulfonian imatinibu (w dawce dziennej 400 mg) w badaniu klinicznym w leczeniu agresywnej fibromatozy (guzy desmoidalne), niepoddawanej chirurgii.2 Krótko po rozpoczęciu leczenia Leczenie imatynibem wykazało bóle mięśniowe o rosnącej intensywności, a następnie przyjęto je z rozległą śluzówkowo-skórną wysypką, świądem, hipereozynofilią i podwyższonym poziomem surowicy kinazy kreatynowej (1068 IU na litr, górna granica normy, 110).
Zawał mięśnia sercowego, udar mózgu i inne leki zostały wykluczone jako przyczyna podwyższonego poziomu kinazy kreatynowej. Nie wykluczono również wspólnych przyczyn rabdomiolizy. Continue reading „Imatinib jako możliwa przyczyna ciężkiej rabdomiolizy”

Sprzedaż statyn i innych leków w warunkach bezobjawowych cd

Niektórzy respondenci stwierdzili, że wolą leki dostępne bez recepty, ponieważ są bezpieczniejsze niż te dostępne tylko na receptę, co wskazuje, że respondenci nie wiedzieli, że ten sam lek jest sprzedawany w ramach dwóch podejść. Prawie 75% z nich było błędnych w odpowiedzi na pytanie, czy lowastatyna była dla nich odpowiednia (tj. Albo nie należały do grupy docelowego ryzyka, ani nie miały przeciwwskazań) .15 Wyniki znacznie się poprawiły, gdy respondenci, którzy stwierdzili, że będą dyskutować Uznano, że decyzja dotycząca ich klinicystów zareagowała prawidłowo, co rodzi pytanie, czy lowastatyna spełnia kryterium FDA, że jest bezpieczna i skuteczna w leczeniu samoleczącym . Potrzeba ekstrapolacji danych z populacji na poszczególnych pacjentów jest prawidłowa dla wszystkich decyzji dotyczących leków. Jednak leki bez recepty stosowane w długotrwałym leczeniu stanów bezobjawowych, takich jak hipercholesterolemia, budzą niepokój. Continue reading „Sprzedaż statyn i innych leków w warunkach bezobjawowych cd”

Zwiększona śmiertelność po leczeniu dronedaronem w przypadku ciężkiej niewydolności serca ad 5

Z pozostałych 627 pacjentów, którzy tworzyli populację badawczą, 317 otrzymywało placebo, a 310 otrzymywało 400 mg dronedaronu dwa razy na dobę. Kontynuacja była zakończona dla wszystkich pacjentów, a średni czas obserwacji wynosił około 2 miesiące. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Continue reading „Zwiększona śmiertelność po leczeniu dronedaronem w przypadku ciężkiej niewydolności serca ad 5”

Zwiększona śmiertelność po leczeniu dronedaronem w przypadku ciężkiej niewydolności serca ad

Lek ma bardzo mały wpływ na odstęp QT i nie obserwowano proarytmii. Wśród pacjentów z przetrwałym migotaniem przedsionków wykazano, że dronedaron zmniejsza ryzyko nawracającego migotania przedsionków po kardiowersji o 25% w porównaniu z placebo. 87,8 Biorąc pod uwagę te właściwości, spodziewaliśmy się, że dronaderon zmniejszy częstość hospitalizacji z powodu serca niepowodzenie i być może również zmniejszyć śmiertelność poprzez zmniejszenie częstości zgonów z powodu arytmii. Testowaliśmy tę hipotezę w teście antyarytmicznym z dronedaronem w badaniu umiarkowanym do ciężkiego CHF oceniającym zmniejszenie zachorowalności (ANDROMEDA). Metody
Pacjenci
Przeprowadziliśmy badanie w celu włączenia do badania kolejnych pacjentów w wieku 18 lat lub starszych, którzy byli hospitalizowani z nową lub pogarszającą się niewydolnością serca i którzy mieli co najmniej jeden epizod duszności przy minimalnym wysiłku lub w spoczynku (New York Heart Association [NYHA] klasa czynnościowa III lub IV) lub napadowa duszność w ciągu miesiąca przed przyjęciem do szpitala. Continue reading „Zwiększona śmiertelność po leczeniu dronedaronem w przypadku ciężkiej niewydolności serca ad”

Kontrola rytmu a kontrola dawki w przypadku migotania przedsionków i niewydolności serca ad 5

Spośród 66 pacjentów (10%) w grupie kontrolującej częstość, którzy przeszli do grupy kontrolnej rytmicznej, najczęstszą przyczyną była pogarszająca się niewydolność serca. Rysunek 1. Rycina 1. Częstość występowania migotania przedsionków podczas każdej wizyty kontrolnej i pomiędzy wizytami. Obecność lub brak migotania przedsionków potwierdzono podczas elektrokardiografii 12-odprowadzeniowej podczas każdej wizyty kontrolnej (panel A) i podczas elektrokardiografii, co zostało udokumentowane na podstawie przeglądu wykresu, pomiędzy wizytami (Panel B). Continue reading „Kontrola rytmu a kontrola dawki w przypadku migotania przedsionków i niewydolności serca ad 5”