Bezpieczeństwo obrazowania metodą rezonansu magnetycznego u pacjentów z urządzeniami kardiologicznymi

Pacjentom, którzy mają rozruszniki serca lub defibrylatory, często odmawia się możliwości poddania się rezonansem magnetycznym (MRI) ze względów bezpieczeństwa, chyba że urządzenia spełniają określone kryteria określone przez Food and Drug Administration (określane jako urządzenia warunkowe MRI ). Metody
Przeprowadziliśmy prospektywne, nierandomizowane badanie w celu oceny bezpieczeństwa MRI przy natężeniu pola magnetycznego 1,5 Tesli u 1509 pacjentów z rozrusznikiem serca (58%) lub wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (42%), który nie był uważany za MRI- warunkowe (zwane urządzeniem starszym ). W sumie u pacjentów wykonano 2103 piersiowe i bezzakrzepowe badania MRI, które uznano za konieczne klinicznie. Tryb stymulacji został zmieniony na tryb asynchroniczny dla pacjentów zależnych od stymulacji i tryb zapotrzebowania dla innych pacjentów. Funkcje tachyarytmii zostały wyłączone. Oceny wyników obejmowały zdarzenia niepożądane i zmiany zmiennych, które wskazują na funkcję ołowiu i generatora oraz interakcję z otaczającą tkanką (parametry urządzenia).
Wyniki
Nie zgłoszono długoterminowych klinicznie istotnych zdarzeń niepożądanych. W dziewięciu badaniach MRI (0,4%, przedział ufności 95%, 0,2 do 0,7), urządzenie pacjenta zresetowano do trybu kopii zapasowej. Reset był przejściowy w ośmiu z dziewięciu badań. W jednym przypadku rozrusznik z mniej niż miesiącem pozostałym do wyczerpania baterii do stymulacji komorowej zahamował stymulację i nie można go było przeprogramować; urządzenie zostało następnie wymienione. Najczęstszą zauważalną zmianą parametrów urządzenia (> 50% zmiana w stosunku do wartości wyjściowej) bezpośrednio po MRI był spadek amplitudy załamka P, który wystąpił u 1% pacjentów. W długotrwałej obserwacji (której wyniki były dostępne dla 63% pacjentów), najczęstszymi zauważalnymi zmianami w stosunku do wartości wyjściowej były spadki amplitudy załamka P (u 4% pacjentów), zwiększenie progu wychwytu przedsionkowego ( 4%), wzrost progu wychwytu prawej komory (4%) i wzrost progu wychwytu lewej komory (3%). Obserwowane zmiany parametrów ołowiu nie miały znaczenia klinicznego i nie wymagały rewizji urządzenia lub przeprogramowania.
Wnioski
Oceniliśmy bezpieczeństwo MRI, przeprowadzonego za pomocą wcześniej określonego protokołu bezpieczeństwa, u 1509 pacjentów, którzy mieli dotychczasowy rozrusznik serca lub starszy wszczepiany kardiowerter-defibrylator. Nie zgłoszono długoterminowych klinicznie istotnych zdarzeń niepożądanych. (Finansowane przez Johns Hopkins University i National Institutes of Health; ClinicalTrials.gov number, NCT01130896.)
[hasła pokrewne: dermaplast, dieta dukana faza 1 produkty, tasiemiec szczurzy ]

Powiązane tematy z artykułem: dermaplast dieta dukana faza 1 produkty tasiemiec szczurzy