Liraglutyd i skutki sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 2 ad 5

Analizy danych są skrócone po 54 miesiącach, ponieważ mniej niż 10% pacjentów miało czas obserwacji przekraczający 54 miesiące. Wstawki pokazują te same dane na powiększonej osi y. Pierwotny wynik złożony wystąpił u mniejszej liczby pacjentów w grupie liraglutydowej (608 z 4668 pacjentów [13,0%]) niż w grupie placebo (694 z 4672 [14,9%]) (współczynnik ryzyka, 0,87, 95% przedział ufności [CI], 0,78 do 0,97, P <0,001 dla nie mniejszej wartości, P = 0,01 dla wyższości) (Tabela i Figura 1A). Zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych wystąpiły u mniejszej liczby pacjentów w grupie liraglutydowej (219 pacjentów [4,7%]) niż w grupie placebo (278 [6,0%]) (współczynnik ryzyka, 0,78, 95% CI, 0,66 do 0,93, P = 0,007) (Figura 1B). Częstość zgonu z jakiejkolwiek przyczyny była również niższa w grupie liraglutydowej (381 pacjentów [8,2%]) niż w grupie placebo (447 [9,6%]) (współczynnik ryzyka, 0,85, 95% CI, 0,74 do 0,97; P = 0,02). Częstość występowania zawału serca niezakończonego zgonem i udaru niekrytycznego były niższe w grupie liraglutydowej niż w grupie placebo, chociaż różnice nie były znaczące (ryc. 1C oraz ryc. 1D i tabela 1). Wielkość różnic była podobna w analizach wrażliwości z alternatywnym cenzorowaniem, w tym analizą per-protokołu (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Ustalenia dotyczące pozostałych orzeczonych wyników sercowo-naczyniowych i rozszerzonego wyniku złożonego przedstawiono w Tabeli oraz na Rys. S4 w Dodatku Uzupełniającym.
Rycina 2. Rycina 2. Pierwotne wyniki złożone w różnych podgrupach demograficznych i klinicznych. Szczegółowa analiza regresji proporcjonalnego hazardu Coxa została przeprowadzona dla podgrup pacjentów w odniesieniu do pierwotnego wyniku (pierwsze wystąpienie śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub bez objawów zgonu). uderzenie). Wartości P oznaczają testy jednorodności dla różnic między grupami bez korekty dla wielokrotnego testowania. Pokazano wartości procentowe pacjentów z pierwszym pierwotnym wynikiem pomiędzy datą randomizacji a datą ostatniej obserwacji. Rasa i grupa etniczna były zgłaszane przez siebie. Brakowało danych dotyczących wskaźnika masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) u 5 pacjentów w grupie liraglutydu i 4 w grupie placebo oraz w czasie trwania cukrzycy u 11 pacjentów z liraglutydem grupa i 8 w grupie placebo. Czynność nerek oceniano za pomocą szacowanej szybkości filtracji kłębuszkowej, obliczonej na podstawie Modyfikacji diety w równaniu choroby nerek. CVD oznacza chorobę sercowo-naczyniową.
Analizy podgrup przedstawiono na rycinie 2. Zaobserwowano znaczące interakcje dla eGFR wynoszącego 60 ml lub więcej na minutę na 1,73 m2 w porównaniu z eGFR poniżej 60 ml na minutę na 1,73 m2, z korzyścią dla niższego eGFR, oraz dla obecność w porównaniu z nieobecnością ustalonej choroby sercowo-naczyniowej na początku, z korzyścią dla osób z chorobą sercowo-naczyniową na początku. Dodatkowe analizy podgrup dotyczące eGFR przedstawiono w tabeli S3 w dodatkowym dodatku.
Kontrola glikemiczna
Zmiany wartości hemoglobiny glikowanej w czasie przedstawiono na ryc. S5A w dodatkowym dodatku. Wstępnie przeprowadzona analiza po 36 miesiącach wykazała średnią różnicę między grupą liraglutydową a grupą placebo wynoszącą -0,40 punktu procentowego (95% CI, -0,45 do -0,34).
[hasła pokrewne: telefon zaufania hiv olsztyn, pleuroskopia, telefon zaufania hiv ]

Powiązane tematy z artykułem: pleuroskopia telefon zaufania hiv termoablacja ultradźwiękowa