Liraglutyd i skutki sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 2 ad

Szczegółowe metody badania zostały opublikowane wcześniej, 9, a protokół badania jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Protokół próbny został sprawdzony i zatwierdzony przez komisję ds. Przeglądu instytucjonalnego lub komisję etyki w każdym centrum uczestniczącym. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę przed udziałem. Pacjenci z cukrzycą typu 2, którzy byli obciążeni dużym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do otrzymywania liraglutydu lub placebo. Minimalny planowany okres obserwacji wynosił 42 miesiące, a maksymalnie 60 miesięcy od otrzymania przydzielonego schematu i dodatkowe 30 dni po nim. Proces był nadzorowany przez komitet sterujący składający się z 11 badaczy akademickich i 4 pracowników sponsora. Komitet sterujący, we współpracy ze sponsorem i organami regulacyjnymi, był odpowiedzialny za zaprojektowanie protokołu próbnego. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo przeprowadzał stały nadzór bezpieczeństwa i miał dostęp do wszystkich danych w sposób niewidoczny. Protokół dotyczący leczenia czynników ryzyka i jednoczesnego stosowania leków został opracowany przez globalny zespół ekspertów (tabela S1 w dodatkowym dodatku, dostępna pod adresem). Dane zostały zebrane przez badaczy z witryny, a sponsor przeprowadził monitoring witryny i gromadzenie danych. Dane zostały przeanalizowane przez Statogen Consulting i sponsora.
Wszyscy autorzy mieli dostęp do ostatecznych wyników i zapewnili wierność wersji próbnej protokołu. Pierwszy i ostatni autorzy napisali pierwszą wersję manuskryptu, która została zmieniona i zatwierdzona przez wszystkich autorów, którzy również ponoszą odpowiedzialność za dokładność i kompletność jej treści oraz za decyzję o przekazaniu manuskryptu do publikacji. Wsparcie redakcyjne, finansowane przez sponsora, zostało zapewnione przez niezależnego pisarza medycznego pod kierunkiem autorów.
Pacjenci
Pacjenci z cukrzycą typu 2, u których poziom hemoglobiny glikowanej wynosił 7,0% lub więcej, byli uprawnieni, jeśli wcześniej nie otrzymywali leków na ten stan lub byli leczeni jednym lub więcej doustnymi lekami przeciwhiperglikemicznymi lub insuliną (ludzka obojętna protamina Hagedorn, długotrwała działający analog, lub wstępnie zmieszany) lub połączenie tych czynników. Główne kryteria włączenia były następujące: wiek 50 lat lub więcej z co najmniej jednym stanem współistniejącym sercowo-naczyniowym (choroba niedokrwienna serca, choroba naczyniowo-mózgowa, choroba naczyń obwodowych, przewlekła choroba nerek stopnia 3 lub wyższego, lub przewlekła niewydolność serca w Nowym Jorku Heart Association klasy II lub III) lub w wieku 60 lat lub więcej z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, określonym przez badacza (mikroalbuminuria lub białkomocz, nadciśnienie i przerost lewej komory, dysfunkcja skurczowa lub rozkurczowa lewej komory lub kostka wskaźnik tarczycy [stosunek skurczowego ciśnienia krwi w stawie skokowym do skurczowego ciśnienia krwi w ramieniu] mniejszy niż 0,9) .9 Główne kryteria wykluczenia to cukrzyca typu 1; zastosowanie agonistów receptora GLP-1, inhibitorów peptydazy dipeptydylowej 4 (DPP-4), pramlinocyny lub szybko działającej insuliny; historię rodzinną lub osobniczą wielu nowotworów endokrynnych typu 2 lub raka rdzeniastego tarczycy; oraz wystąpienie ostrego zdarzenia wieńcowego lub mózgowo-naczyniowego w ciągu 14 dni przed badaniem przesiewowym i randomizacją
[hasła pokrewne: tasiemiec uzbrojony objawy biała, osłonka schwanna, tasiemiec uzbrojony objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: komora trzecia osłonka schwanna tasiemiec uzbrojony objawy