Liraglutyd i skutki sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 2 czesc 4

Pierwotna hipoteza głosiła, że liraglutyd nie będzie mniejszy niż placebo w odniesieniu do pierwotnego wyniku, z marginesem 1,30 dla górnej granicy 95% przedziału ufności współczynnika ryzyka. Zastosowaliśmy hierarchiczną strategię testowania dla grupy liraglutydu w porównaniu z grupą placebo, pierwsze badanie pod kątem nie niższej jakości, a następnie nad wyższość. Ustalono nie gorsze wyniki w przypadku pierwotnego wyniku, jeśli górny limit dwustronnego przedziału ufności 95% współczynnika ryzyka był mniejszy niż 1,30, a wyższość ustalono, jeśli górna granica była mniejsza niż 1,00. Dodatkowo przeprowadzono wcześniej określone analizy czułości (patrz protokół). W przypadku wyników eksploracyjnych nie dokonywano korekt wartości P dla krotności. Wszyscy pacjenci poddani randomizacji zostali włączeni do analiz pierwotnych i eksploracyjnych, a dane od pacjentów, którzy ukończyli lub przerywali badanie bez uzyskania wyniku, byli cenzurowani od dnia ich ostatniej wizyty; zdarzenia występujące po tej wizycie nie zostały uwzględnione. Dwustronne wartości P są prezentowane w całym tekście. Oceniliśmy średnie różnice między grupami badanymi na poziomie hemoglobiny glikowanej, masą, skurczowym i rozkurczowym ciśnieniem krwi oraz pulsem, stosując model mieszany do powtarzanych pomiarów, z korektą dla współzmiennych wartości wyjściowych. Wyniki
Omówienie postępowania testowego
W sumie 9340 pacjentów poddano randomizacji od września 2010 r. Do kwietnia 2012 r .; 4668 pacjentów zostało losowo przydzielonych do otrzymywania liraglutydu i 4672 pacjentów otrzymujących placebo. Planowany czas obserwacji pacjentów wynosił od sierpnia 2014 r. Do grudnia 2015 r. Istotny stan był znany u 99,7% pacjentów. W sumie 96,8% pacjentów ukończyło ostatnią wizytę, zmarło lub miało pierwotny wynik. Mediana czasu ekspozycji na liraglutyd lub placebo wynosiła 3,5 roku. Średni procent czasu, w którym pacjenci otrzymali schemat badania, wynosił 84% dla liraglutydu i 83% dla placebo. Mediana okresu obserwacji wynosiła 3,8 roku w każdej grupie. Mediana dziennej dawki liraglutydu wynosiła 1,78 mg (zakres międzykwartylu, 1,54 do 1,79), w tym okresy, podczas których pacjenci nie otrzymywali liraglutydu. Badanie przesiewowe, randomizację i obserwację pacjentów przedstawiono na ryc. S2 w dodatkowym dodatku.
Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów była podobna w obu grupach (tabela S2 w dodatku uzupełniającym). Spośród 9340 pacjentów (7598 [81,3%]) stwierdzono chorobę sercowo-naczyniową (6764 pacjentów [72,4%]), przewlekłą chorobę nerek w stadium 3 lub wyższym (2307 [24,7%]) lub obu (1473 [15,8%] ]). Na początku średni czas trwania cukrzycy wynosił 12,8 lat, a średni poziom hemoglobiny glikowanej wynosił 8,7%.
Wyniki sercowo-naczyniowe
Tabela 1. Tabela 1. Wyniki pierwotne i wtórne. Rysunek 1. Rycina 1. Wyniki pierwotne i wstępne. Pierwszym złożonym wynikiem w analizie czasu do wystąpienia był pierwszy przypadek zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub niekrytyczny uderzenie. Skumulowane przypadki zostały oszacowane za pomocą metody Kaplana-Meiera, a wskaźniki zagrożeń z wykorzystaniem modelu regresji proporcjonalnego hazardu Coxa
[podobne: rękawice bramkarskie allegro, thermomix cena allegro, oczyszczanie jelita grubego domowymi sposobami ]

Powiązane tematy z artykułem: oczyszczanie jelita grubego domowymi sposobami rękawice bramkarskie allegro thermomix cena allegro