Randomizowana próba urodynamicznego badania przed operacją metodą wysiłkową nietrzymania moczu AD 6

Podstawowe wyniki. Sukces został zdefiniowany jako zmniejszenie o co najmniej 70% wyniku oceny inwazji moczowodowej od wartości wyjściowej do 12 miesięcy oraz odpowiedź o wiele lepiej lub znacznie lepiej w przypadku oceny pacjenta w skali poprawy po 12 miesiącach. Poziome I słupki wskazują 95% przedziały ufności. Przerywana linia pionowa oznacza ustalony margines nierówności wynoszący 11 punktów procentowych.
Wskaźnik sukcesu leczenia wyniósł 76,9% (203 z 264 kobiet) w grupie badanej urodynamicznie, w porównaniu z 77,2% (200 z 259) w grupie oceniającej (ryc. 2). Różnica między grupami wynosząca -0,3 punktu procentowego (95% przedział ufności, -7,5 do 6,9) spełniła nasze ustalone z góry kryterium dla nie mniejszej oceny samej biura. Wyniki były podobne w populacji, która miała zamiar leczyć (ryc. 2). W analizie wrażliwości, z brakującymi danymi sklasyfikowanymi jako wszystkie sukcesy lub wszystkie niepowodzenia, wyniki były podobne (Tabela 4 w dodatkowym dodatku). Analiza post hoc z korektą wyjściowych różnic w czasie trwania nietrzymania moczu, punktacji wskaźnika nietrzymania moczu i stanu w odniesieniu do palenia tytoniu, historii nieleczniczego leczenia nietrzymania moczu, obecnego stosowania hormonalnej terapii zastępczej i ruchliwości cewki moczowej nie zmieniła istotnie wyniki (tabela 5 w dodatkowym dodatku).
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki. Nie stwierdzono żadnych znaczących różnic między grupami badań urodynamicznych i grupami oceniającymi tylko w przypadku kilku miar wyniku wtórnego (Tabela 2). W szczególności, grupy miały podobne zmiany w wynikach Wskaźnika Ciężkości Nietrzymania Moczu, Pacjentów Globalne Wrażenie Ciężkości oraz specyficzne dla stanu i globalnej jakości życia, jak również podobne wskaźniki pozytywnych prowokacyjnych testów stresu i podobnych poziomów zadowolenie pacjenta po 12 miesiącach. Nie było znaczących różnic w odsetkach pacjentów z jakimkolwiek zdarzeniem niepożądanym pomiędzy osobami przypisanymi do grupy badanej urodynamicznie a grupą przeznaczoną wyłącznie dla grupy oceniającej (odpowiednio 21,3% i 19,4%, P = 0,55) (Tabela 7 w Dodatek uzupełniający)
Sukces leczenia chirurgicznego
W grupie badań urodynamicznych 17 kobiet (5,4%) nie poddano operacji (10 usunięto operację, 4 zmieniono na leczenie nielecznicze, a 3 miało przeciwwskazania medyczne), a w grupie wyłącznie oceniającej 27 kobiet (8,6%) nie poddano operacji (21 unieważniono, 4 miały przeciwwskazania medyczne, utracono w celu obserwacji i poddano operacji po 12-miesięcznej wizycie) (P = 0,12)
[przypisy: telefon zaufania hivia Kraków, telefon zaufania hiv, implanty telefon zaufania hiviczne warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: mezenchyma tasiemiec uzbrojony objawy telefon zaufania hiv