TEORIE ANAFILAKSJI

TEORIE ANAFILAKSJI 3. Teoria histaminowa Istnieje jeszcze inna teoria, mianowicie teoria histamin owa wstrząsu anafilaktycznego i chorób alergicznych. Zauważono bowiem, że objawy wstrząsu histaminowego, wywołanego dożylnym wstrzyknięciem histaminy, nie są jednakowe u różnych zwierząt doświadczalnych. Objawy te są bardzo podobne do zespołu obrazu anafilaksji u takich zwierząt, jak świnka morska, królik i pies. Szczur jest względnie odporny zarówno na wstrząs histaminowy jak i na wstrząs anafilaktyczny, staje się jednak wrażliwy na jeden i na drugi wstrząs po usunięciu nadnerczy. Continue reading „TEORIE ANAFILAKSJI”

Czesc komórek listewki tworzy na miejscu zawiazki ulozonych odcinkowo – zwojów rdzeniowy

Część komórek listewki tworzy na miejscu zawiązki ułożonych odcinkowo – zwojów rdzeniowych, inne zaś wędrują w kierunku brzusznym, pod strunę grzbietową, dając początek – zwojom współczulnym podkręgowym i obwodowym i wreszcie część komórek wyróżnicowuje się w postaci zaczątka – istoty rdzennej nadnercza. Powracając do opisu cewy rdzeniowej należy zaznaczyć, że początkowo posiada ona ściany nader cienkie i bardzo obszerne światło, które już obecnie możemy nazwać-przewodem ośrodkowym. Jedyna warstwa komórek cylindrycznych, tworząca ścianę cewy, przekształca się, wskutek licznych podziałów, w nabłonek wielowarstwowy, wywołujący oczywiście zgrubienie ścian i przewężenie światła przewodu ośrodkowego. Równocześnie następuje zróżnicowanie morfologiczne tego nabłonka w trzech zasadniczych kierunkach. Komórki nabłonkowe, ograniczające bezpośrednio światło przewodu ośrodkowego, przekształcają się w – komórki ependymalne, pozostałe zaś składniki nabłonka tworzą gruszkowate – neuroblasty oraz syncytialne – glioblasty. Continue reading „Czesc komórek listewki tworzy na miejscu zawiazki ulozonych odcinkowo – zwojów rdzeniowy”

Przeksztalcenie neuroblastu w neuron

Zadaniem glioblastów jest utworzenie tzw. – neuroglii, stanowiącej swoista tkankę układu nerwowego ośrodkowego i służącej do podtrzymywania i odżywiania właściwych elementów nerwowych. Z neuroblastów rozwijają się –komórki nerwowe, zwane również – neuronami. Przekształcenie neuroblastu w neuron polega przede wszystkim na utworzeniu wydłużonych, cienkich wypustek, służących do nawiązywania łączności z innymi neuronami albo z jakimikolwiek narządami. Jak to zobaczymy dalej, rozróżniamy dwa rodzaje wypustek: jedne z nich, ukazujące się wcześniej, noszą nazwę – neulytów, inne, bogato rozgałęzione – dendrytów. Continue reading „Przeksztalcenie neuroblastu w neuron”

Stan skupienia cial neuronów

W chwili przechodzenia poprzez włókno prądu nerwowego własności• błony włókna ulegają zmianie w ten sposób, że w danym punkcie różnice potencjałów ulegają wyrównaniu (depolaryzacja) i proces ten posuwa się z wielką szybkością w neurycie w kierunku odkom orkowym, a w dendrycie dokomórkowo. Niezwłocznie po depolaryzacji pewnego odcinka włókna następuje repolaryzacja, wypowiadająca się w powstaniu ponownej różnicy potencjałów po obu stronach błony wypustki neuronowej. Stan skupienia ciał neuronów oraz ich wypustek w układzie nerwowym nie jest jednolity. Rzeczywiście, podczas gdy –istota szara (substantia grisea) układu nerwowego ośrodkowego składa się głównie z ciał komórkowych; to – istota biała (substantia alba) rdzenia i mózgowia oraz nerwy obwodowe zawierają tylko włókna nerwowe. Włókna nerwowe są bądź – nagie, bądź też pokryte – osłonkami, mającymi za zadanie z jednej strony izolację włókien, a z drugiej, prawdopodobnie, odżywianie ich. Continue reading „Stan skupienia cial neuronów”

zakonczenie wlókien korzonka

I tak jest stale, bez względu na to czy mamy do czynienia z zapoczątkowaniem nerwów; rdzeniowych. czy też mózgowych. Jeśli chodzi o zakończenie włókien korzonka grzbietowego w istocie szarej rdzenia, to część tych włókien kończy się w głowie słupa grzbietowego, inne zaś w istocie szarej podstawy. tegoż słupa (inne rodzaje zakończeń chwilowo pomijam). Włókna pierwszej kategorii mają charakter – włókien somatyczno czuciowych, włókna zaś kategorii drugiej są – włóknami trzewno-czuciowymi. Continue reading „zakonczenie wlókien korzonka”

Doual Rivaroxaban w leczeniu objawowej zatorowości płucnej AD 3

Planowany czas leczenia został określony przez lekarza prowadzącego przed randomizacją. Pacjentom przydzielonym do grupy rywaroksabanu podawano 15 mg dwa razy na dobę przez pierwsze 3 tygodnie, a następnie 20 mg raz na dobę. Pacjenci, którzy zostali przydzieleni do grupy leczenia standardowego otrzymywali enoksaparynę w dawce 1,0 mg na kilogram masy ciała dwa razy na dobę i albo warfarynę albo acenokumarol, rozpoczęto w ciągu 48 godzin po randomizacji. Enoxaparin przerwano, gdy międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) wynosił 2,0 lub więcej przez 2 kolejne dni, a pacjent otrzymał co najmniej 5 dni leczenia enoksaparyną. Continue reading „Doual Rivaroxaban w leczeniu objawowej zatorowości płucnej AD 3”

Randomizowana próba urodynamicznego badania przed operacją metodą wysiłkową nietrzymania moczu AD 4

Aby ustalić, czy badania urodynamiczne mogą poprawić wyniki tylko u kobiet poddanych zabiegowi chirurgicznemu, przeprowadzono zaplanowaną analizę podgrup w celu porównania wyników chirurgicznych tylko wśród kobiet w badaniu, które poddano leczeniu chirurgicznemu. W tej analizie pierwotny wynik został zdefiniowany jako pomyślne leczenie chirurgiczne (tj. Obniżenie oceny o 70% lub więcej w wykazie bólu wrodzonego i odpowiedź znacznie lepiej lub o wiele lepiej w odniesieniu do globalnego obrazu poprawy stanu pacjenta ) i negatywny test stresu standard-objętość po 12 miesiącach.9 Analiza statystyczna
Zakładając, że poziom istotności 5% i prawdziwy wskaźnik sukcesu w każdej grupie wynoszący 70% z marginesem nierówności 11 punktów procentowych, obliczyliśmy, że musimy zapisać 270 kobiet w każdej grupie badawczej, aby mieć 80% mocy do określenia, czy wyniki w grupie oceniającej nie były gorsze od tych w grupie badań urodynamicznych. Badacze wybrali 11% margines noninferiority na podstawie oceny klinicznej, że był to rozsądny próg dla porównania między spadkiem wskaźnika skutecznego leczenia a potencjalnymi korzyściami z eliminacji badań urodynamicznych z oceny przedoperacyjnej. Continue reading „Randomizowana próba urodynamicznego badania przed operacją metodą wysiłkową nietrzymania moczu AD 4”

Genetyka reakcji warfaryny

W badaniu opisanym przez Schwarz et al. (Wydanie z 6 marca), specyficzne warianty genetyczne związane z metabolizmem warfaryny skróciły czas do pierwszego testu terapeutycznego i supraterapeutycznego międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR). Algorytm dawkowania prowadzony farmakogenetycznie dla warfaryny 2 nie zwiększył jednak czasu w zakresie terapeutycznym ani nie zmniejszył odsetka wartości INR supraterapeutycznych. Analiza eksploracyjna sugerowała, że algorytm może być przydatny w przypadku podtypów genetycznych. Chociaż dyskurs naukowy o spersonalizowanej medycynie skupił się na farmakogenomice, pogląd ten ogranicza zakres, w jakim odkrycie może poprawić zdrowie społeczeństwa. Continue reading „Genetyka reakcji warfaryny”

Anafilaksja indukowana przez cetuksymab i IgE swoista dla galaktozy–1,3-galaktozy

Chung i współpracownicy (wydanie z 13 marca) odkryli przeciwciała IgE przeciwko galaktozo-.-1,3-galaktozie w próbkach surowicy przed leczeniem z 17 z 25 pacjentów, którzy mieli reakcje nadwrażliwości na cetuksymab, podczas gdy przeciwciała IgE stwierdzono tylko u z 51 pacjentów, którzy nie miał reakcji nadwrażliwości. Jeżeli, jak sugerowano, obecność takich przeciwciał w próbkach przed leczeniem jest predykcyjna dla anafilaksji, testowanie wstępne pomogłoby w zminimalizowaniu ryzyka anafilaksji związanej z cetuksymabem. Ważne jest, aby wiedzieć, czy u pacjentów badanych przeprowadzono testy skórne, a jeśli tak, to czy wyniki były zgodne z obecnością przeciwciał IgE przeciwko cetuksymabowi.
Dilani F. Arnold, MRCP
Siraj A. Continue reading „Anafilaksja indukowana przez cetuksymab i IgE swoista dla galaktozy–1,3-galaktozy”

Sprzedaż statyn i innych leków w warunkach bezobjawowych

Firma Merck złożyła ostatnio swój trzeci wniosek do FDA (Food and Drug Administration), aby umożliwić sprzedaż leku o obniżonej zawartości cholesterolu lowastatyny w tabletkach 20 mg bez recepty.1,2 Ukierunkowanymi konsumentami są mężczyźni w wieku powyżej 45 lat i kobiety w wieku powyżej 55 lat, u których poziom lipoprotein o małej gęstości (LDL) wynosi od 130 do 170 mg na decylitr i pośrednie dziesięcioletnie ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych (5 do 20%), ale bez wcześniejszego zdarzenia.1 Argumenty Merck aby przejść od sprzedaży wyłącznie na receptę do sprzedaży pozagiełdowej, skoncentrowano się na luce w leczeniu – osoby zagrożone, które nie otrzymują terapii – oraz na pragnieniu konsumentów, aby uzyskać większą kontrolę nad swoimi decyzjami dotyczącymi opieki zdrowotnej.1 Luka w leczeniu jest prawdziwa. Ponad 60% osób, które są średnio zagrożone incydentem sercowo-naczyniowym, nie otrzymuje leczenia.3 Niektóre z tych osób nie mają lekarzy; ci, którzy go mają, nie mogli otrzymać leczenia lub odmówili, gdy są oferowane. Statyny sprzedawane bez recepty mogą pomóc zmniejszyć tę lukę.
Być może najbardziej przekonującym argumentem na rzecz zdrowia publicznego, który pozwala sprzedawać statyny bez recepty, jest to, że samozarządzanie jest najbardziej zrównoważoną opcją w zapobieganiu wielu chronicznym chorobom, które nękają rozwinięty (i rozwijający się) świat. Systemy opieki zdrowotnej nie mają zdolności do zapewniania całożyciowej opieki profilaktycznej przez całe życie. Continue reading „Sprzedaż statyn i innych leków w warunkach bezobjawowych”