Zwiększona śmiertelność po leczeniu dronedaronem w przypadku ciężkiej niewydolności serca czesc 4

Badanie miało początkowo trwać 2 lata, a każdy pacjent miał być leczony dronedaronem lub pasującym placebo przez co najmniej 12 miesięcy. Jednakże, 7 miesięcy po przydzieleniu pierwszego pacjenta do grupy badanej, leczenie zapisów i badania przerwano ze względów bezpieczeństwa na podstawie zaleceń komisji monitorującej dane i bezpieczeństwo, ze względu na zwiększoną liczbę zgonów wśród pacjentów, którzy zostali przypisani do aktywnego leczenia. w porównaniu z tymi przypisanymi do grupy placebo. Śmiertelność była głównym środkiem bezpieczeństwa rozważanym przez zarząd, a zakończenie badania z powodów bezpieczeństwa zostało wstępnie określone przy nominalnej wartości P <0,05 dla różnicy w śmiertelności między dwiema badanymi grupami. Ustalenia dotyczące tej nadmiernej śmiertelności były dostępne na pierwszym posiedzeniu Rady ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa, na początku stycznia 2003 r., A także pod koniec stycznia 2003 r., Kiedy pojawiły się dodatkowe dane. Po odstawieniu badanego leczenia wszyscy pacjenci byli obserwowani przez kolejne 6 miesięcy, podczas których zarówno oni, jak i badacze pozostawali nieświadomi pierwotnego przypisania leczenia. Analiza statystyczna
Wielkość próby 1000 pacjentów zaplanowano na podstawie spodziewanego wskaźnika zdarzeń wynoszącego 50% w grupie placebo, względnego zmniejszenia częstości występowania o 20% w grupie dronedaronowej, dwustronnego błędu typu 2 wynoszącego 5% , a moc 90%. Czasy różnych zdarzeń analizowano za pomocą dwustronnego testu rangowania logarytmicznego, a metodę Kaplana-Meiera wykorzystano do skonstruowania wykresów cyklu życia.
Analizy eksploracyjne uwzględniały modele proporcjonalnego hazardu Coxa w celu określenia czynników prognostycznych i interakcji pomiędzy efektem badanego leku a podstawowymi podgrupami. Początkowo analizy podgrup zostały zaplanowane dla pięciu z góry zdefiniowanych zmiennych dla pierwotnego punktu końcowego, ale po zatrzymaniu próby komitet sterujący postanowił przeprowadzić analizę podgrup post hoc punktu końcowego śmiertelności dla ośmiu zmiennych.
Wyniki
Prowadzenie badań
Badanie rozpoczęło się 12 czerwca 2002 r. W styczniu 2003 r. Komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił przerwanie badania ze względów bezpieczeństwa z powodu nadmiaru zgonów w grupie leczonej dronedaronem. Komitet sterujący zastosował się do rady nadzorczej ds. Danych i bezpieczeństwa i zakończył proces w dniu 16 stycznia 2003 r., 7 miesięcy po rozpoczęciu badania. Kontynuację kontynuowano przez co najmniej 6 miesięcy po wycofaniu badanego leku.
Badana populacja
Do dnia zakończenia fazy podwójnie ślepej próby przeprowadzono 2402 pacjentów z niewydolnością serca. Spośród tych pacjentów 1146 nie kwalifikowało się, ponieważ ich wskaźnik ruchu ściany wynosił ponad 1,2, a 603 nie kwalifikowało się z powodu innych kryteriów wykluczenia lub dlatego, że nie wyrazili świadomej zgody. Spośród 653 pacjentów losowo przydzielonych do grupy badanej 3 pacjentów w grupie placebo nie otrzymało żadnego leku badanego na własną prośbę. Spośród pozostałych 650 pacjentów 23 z jednego ośrodka (12 w grupie placebo i 11 w grupie dronedaronu) zostały wykluczone przed analizą z powodu poważnych naruszeń wytycznych dobrej praktyki klinicznej dotyczących dokumentów badawczych, podnoszących wątpliwości co do integralności danych dostarczonych przez to centrum
[hasła pokrewne: tasiemiec uzbrojony objawy, trening umiejętności społecznych dla dzieci, test inteligencji emocjonalnej golemana ]

Powiązane tematy z artykułem: tasiemiec uzbrojony objawy test inteligencji emocjonalnej golemana trening umiejętności społecznych dla dzieci