Zwiększona śmiertelność po leczeniu dronedaronem w przypadku ciężkiej niewydolności serca

Dronedaron jest nowym lekiem przeciwarytmicznym o właściwościach elektrofizjologicznych podobnych do właściwości amiodaronu, ale nie zawiera jodu i dlatego nie powoduje działań niepożądanych związanych z jodem. Dlatego może mieć wartość w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca. Metody
W badaniu wieloośrodkowym z podwójnie ślepą próbą zaplanowaliśmy losowe przydzielenie 1000 pacjentów hospitalizowanych z objawową niewydolnością serca i poważną dysfunkcją skurczową lewej komory, którzy otrzymywali 400 mg dronedaronu dwa razy na dobę lub placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizacja z powodu niewydolności serca.
Wyniki
Po włączeniu 627 pacjentów (310 w grupie dronedaronu i 317 w grupie placebo) badanie zostało przedwcześnie zakończone ze względów bezpieczeństwa, na zalecenie Rady ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa, zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami rady na zakończenie badanie. Podczas medianowej obserwacji trwającej 2 miesiące zmarło 25 pacjentów z grupy dronedaronowej (8,1%) i 12 pacjentów z grupy placebo (3,8%) (współczynnik ryzyka w grupie otrzymującej dronedaron, 2,13, 95% przedział ufności [CI], 1,07 do 4,25; P = 0,03). Nadmierna śmiertelność była głównie związana z pogorszeniem niewydolności serca – 10 zgonów w grupie leczonej dronedaronem i 2 w grupie placebo. Pierwotny punkt końcowy nie różnił się istotnie między obiema grupami; w grupie dronedaronu wystąpiło 53 zdarzeń (17,1%) i 40 zdarzeń w grupie placebo (12,6%) (współczynnik ryzyka 1,38, 95% CI, 0,92 do 2,09, P = 0,12). Więcej wzrostów stężenia kreatyniny zgłaszano jako poważne działania niepożądane w grupie leczonej dronedaronem niż w grupie placebo.
Wnioski
U pacjentów z ciężką niewydolnością serca i dysfunkcją skurczową lewej komory leczenie dronedaronem wiązało się ze zwiększoną wczesną śmiertelnością związaną z pogorszeniem niewydolności serca. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00543699.)
Wprowadzenie
Zaburzenia rytmu przedsionkowego i komorowego przyczyniają się do zachorowalności i śmiertelności związanej z niewydolnością serca.1-3 Środki antyarytmiczne klasy III zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia migotania przedsionków u pacjentów z niewydolnością serca, a także zwiększają szybkość konwersji z migotania przedsionków do rytmu zatokowego, co może zmniejszyć ryzyko ostrej dekompensacji. W poprzednim randomizowanym badaniu z udziałem pacjentów z niewydolnością serca stosowanie jednego środka w tej klasie, dofetilidu, wiązało się z mniejszą liczbą hospitalizacji z powodu pogorszenia niewydolności serca.4
Komorowe zaburzenia rytmu serca występują często również u pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną funkcją skurczową, co często prowadzi do nagłej śmierci. Leki antyarytmiczne Klasy III zmniejszają występowanie tych arytmii i chociaż te czynniki powinny przynajmniej teoretycznie zmniejszyć ryzyko nagłej śmierci, korzyści te nie zostały zaobserwowane5. Przyczyny tego odkrycia są niepewne, ale proarytmiczne. inna toksyczność może być ważnym czynnikiem przyczyniającym się. Warto zwrócić uwagę na leki aktualnie zalecane w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu, amiodaron wią.e się z powa.nymi niekorzystnymi skutkami ubocznymi, a zarówno amiodaron, jak i, w szczególności, dofetilid zwiększają ryzyko wystąpienia torsad de pointes.4,6
Dronedaron jest wielokanałowym blokerem o właściwościach elektrofizjologicznych podobnych do właściwości amiodaronu; został opracowany do leczenia migotania przedsionków
[podobne: dermotan cena, mezenchyma, dieta dukana faza 1 produkty ]

Powiązane tematy z artykułem: dermotan cena dieta dukana faza 1 produkty mezenchyma